SOOMA - An exhibition of artworks inspired by water and flora event cover image

SOOMA - An exhibition of artworks inspired by water and flora

This is Lian Sommer's first solo exhibition. The Artworks were created during and after the world wide lockdown in an attempt to explore water and flora that has been missing while we were locked away in our houses.

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của Lian Sommer. Các tác phẩm nghệ thuật đã được tạo ra trong và sau khi toàn thế giới phải đóng cửa, trong một sự nỗ lực khám phá dòng nước và hệ thực vật đã bị mất trong khi chúng ta phải ở trong nhà.